สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริบาลฟื้นสภาพผู้ป่วยระยะกลาง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริบาลฟื้นสภาพผู้ป่วยระยะกลาง โดย นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใใหม่เป็นประธานการประชุม เพื่อวางระบบ และแนวทางการจัดบริการการบริบาลพื้นสภาพผู้ป่วยระยะกลาง จังหวัดเชียงใหม่  ให้การดำเนินการขับเคลื่อนและบูรณการภารกิจด้านการบริบาลฟื้นสภาพผู้ป่วยระยะกลางเป็นไปิย่างมีประสิทธิภาพ ครบคลุมทุกด้าน ตลอดจนสามารถกำกับติดตามประเมินผล อีกทั้ง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย โรงพยาบาลภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อขยายบริการไปยังโรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการ การบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care)  ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่เผยแพร่
2020-03-02
ผู้เผยแพร่
Admin