การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีวิตและการช่วยเหลือเด็กปฐมวัยเมื่อสิ่งแปลกปลอมเข้าทางเดินหายใจ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร ได้จัดอบรมครูและผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวข้อ “การช่วยฟื้นคืนชีวิตและการช่วยเหลือเด็กปฐมวัยเมื่อสิ่งแปลกปลอมเข้าทางเดินหายใจ” ณ อาคารศูนย์สันติศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม

วันที่เผยแพร่
2023-02-26
ผู้เผยแพร่
admin