การประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาระบบการดูแลระยะกลาง และระยะยาว แบบครบวงจร ในจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 2

วันที่ 25-26 มกราคม 2566 โรงพยาบาลปัตตานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดปัตตานี และ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดประชุมเชิงปฎบัติการเครือข่าย IMC กลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยและ อสม. รุ่นที่ 2 ตามโครงการ "การพัฒนาระบบการดูแลระยะกลางและระยะยาวแบบครบวงจรในจังหวัดชายแดนใต้" ณ ห้องประชุมชั้น 8 และชั้น 9 อาคารวชิรประชาเวช โรงพยาบาลปัตตานี โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานระบบบริการสุขภาพ: การพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติผ่านคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการเชื่อมโยงระบบส่งต่อผู้ป่วย และเพื่อพัฒนาสมรรถนะ ทักษะของบุคลากรสาธารณสุขและผู้ดูแลผู้ป่วย ที่ต้องการการดูแลและฟื้นฟูระยะกลางและระยะยาวนำร่องในจังหวัดปัตตานี เพื่อขยายผลไปจังหวัดชายแดนใต้ต่อไป การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา อ.ภัทรพร กิจเรณู คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับทีม IMC และ LTC ของจังหวัดปัตตานี เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุมรุ่นที่ 2 ได้แก่ ผู้ดูแลและผู้ป่วยอสม. จากอำเภอยะหริ่ง ยะรัง หนองจิก ปะนาเระ ไม้แก่น และกะพ้อ จำนวน 50 คน โดยหลังจากนี้ ผู้ดูแลผูเป่วยอสม. จะยำความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่ตนเองรับผิดชอบภายใต้การกำกับติดตามของพยาบาลเยี่ยมบ้าน นักกายภาพบำบัดและบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ต่อไป

วันที่เผยแพร่
2023-02-02
ผู้เผยแพร่
admin