โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินฯ ภาคใต้ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวิเคราะห์และการใช้ข้อมูล (Data Analysis and Utilization)" ครั้งที่ 2

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร ภาคใต้ นำโดย รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา ผู้จัดการหน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU) ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวิเคราะห์และการใช้ข้อมูล (Data Analysis and Utilization)" ครั้งที่ 2 โดยเชิญอาจารย์พิชญา ทองโพธิ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3304 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีตัวแทนจากหน่วยรับทุน ทั้ง 6 โครงการหลัก 21 โครงการย่อย เข้ารวมอบรม รวมทั้งสิ้น 22 คน โดยในการอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นการใช้ Ms Excel ในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ซึ่งคาดว่านักวิจัยในโครงการจะสามารถดำเนินงานโครงการไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบูรณาการ

วันที่เผยแพร่
2021-11-17
ผู้เผยแพร่
admin