กิจกรรมอบรมและแลกเปลี่ยนการใช้โปรแกรม Speedy ER plus สำหรับการคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉิน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเบญจมาศ โรงพยาบาลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมและแลกเปลี่ยน การใช้งานโปรแกรม Speedy ER plus สำหรับการคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉิน นำโดยวิทยากร คือ นายแพทย์ธนาสิทธิ์ วิจิตราพันธ์ และคุณปริญญาลักษณื ไตรสัตยกุล และ อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์ โดยมีบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER) บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานละ 2 ท่าน ได้แก่ โรงพยาบาลสารภี โรงพยาบาฮอด โรงพยาบาลอมก๋อม โรงพยาบาลแม่วาง โรงพยาบาลดอยสะเก็ด โรงพยาบาลสันป่าตอง และหน่วยงานที่เข้าร่วม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting ได้แก่ โรงพยาบาลฝาง โรงพยาบาลแม่แตง โรงพยาบาลแม่ออน โรงพยาบาลสันกำแพง โรงพยาบาลสันทราย โรงพยาบาลสะเมิง โรงพยาบาลหางดง เพื่อนำร่องโรงพยาบาลเดิม และขยายต่อยอดสู่โรงพยาบาลใหม่

วันที่เผยแพร่
2021-11-25
ผู้เผยแพร่
admin