จังหวัดขอนแก่น จัดการอบรมการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดขอนแก่นจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์รูปแบการวิจัยและพัฒนาให้กับหัวหน้าโครงการและคณะวิจัย โดย ได้รับเกียรติวิทยากรจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  บุญเชียง รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อทบทวนและชี้แจงแนวทางในการเขียนรายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผู้เข้าร่วมประชุม 35 คน ผ่านทางระบบ zoom meetings 

วันที่เผยแพร่
2021-11-26
ผู้เผยแพร่
admin