SECSI ภาคใต้ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการเขียนรายงานวิจัยและพัฒนา

วันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 SECSI ภาคใต้ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการเขียนรายงานวิจัยและพัฒนา หน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริการ เพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร (SECSI) ภาคใต้ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการเขียนรายงานวิจัยและพัฒนาให้กับนักวิจัยในโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจเทคนิค วิธีการเขียนรายงานวิจัยและพัฒนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงประสบการณ์การทำวิจัย โดยมีผู้เข้าอบรมจากโครงการย่อย จำนวน 45 คน ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา ผู้จัดการชุดโครงการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และนำเขียนรายงานวิจัยและพัฒนา กิจกรรมดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ภาคเช้าจะเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่อง แนวทางการเขียนรายงานผลการวิจัยและพัฒนา และการเขียนบทความ ส่วนภาคบ่ายเข้ากลุ่ม workshop ออกแบบการเขียนร่างรายงานการวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเติมพลังในการเขียนรายงานวิจัย ผลจากการ workshop เห็นได้ว่านักวิจัยสามารถเขียนรายงานวิจัยตามเส้นทางการเรียนรู้และออกแบบงาน R & D ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จัดประชุม ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่เผยแพร่
2021-12-09
ผู้เผยแพร่
admin