การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 โครงการวิจัยปีที่ 3 ผ่านระบบ Zoom meeting

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อย จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้งที่ 1 ภายใต้การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ สาธารณสุขอย่างครบวงจรปี 3 ผ่านระบบ Zoom meeting โดยแบ่งกลุ่มการนำเสนอตามยุทศาสตร์

วันที่เผยแพร่
2022-12-20
ผู้เผยแพร่
admin