ทีมวิจัยโครงการสาธารณสุขทางทะเลฯ ลงพื้นที่เกาะลิบงจัดประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมวิจัยโครงการสาธารณสุขทางทะเลฯ ได้ลงพื้นที่เกาะลิบงเพื่อจัดประชุมร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตัวแทนผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำเสนอรายละเอียดในการดำเนินโครงการ ร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อเสนอแนะและความต้องการของพื้นที่ ในการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล รวมถึงลงศึกษาบริบทของพื้นที่ทั้งลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางสังคม เพื่อร่วมกันวางแผนในพัฒนาระบบการดูแล ส่งต่อตลอดจนการส่งเสริม ป้องกันเมื่อเกิดฉุกเฉินทางทะเลให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต

วันที่เผยแพร่
2023-02-20
ผู้เผยแพร่
admin