โครงการพัฒนาติดตามประเมินผลโครงการย่อย ฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมติดตามงานระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลแม่ข่าย

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โครงการพัฒนาติดตามประเมินผลโครงการย่อย ภายใต้การศึกษาวิจัย การพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร ได้เดินทางไปเยี่ยมติดตามงานระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลแม่ข่าย ณ โรงพยาบาลเวียงแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือข่ายของโรงพยาบาลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดทำโครงการการพัฒนาระบบโรงพยาบาลหนึ่งเดียวในกลุ่มเครือบริการที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมทั้งรับฟังข้อเสนอโครงการในการช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในรูปงานวิจัย

วันที่เผยแพร่
2020-08-03
ผู้เผยแพร่
Admin