สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถเครือข่ายจังหวัดเชียยใหม่ รุ่นที่ 4

วันที่ 28 สืงหาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถเครือข่ายจังหวัดเชียยใหม่ รุ่นที่ 4   ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส  จัวหวัดเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2020-08-31
ผู้เผยแพร่
Admin