กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลประจำหอผู้ป่วย และพยาบาล รพ.สต. ในการให้บริการบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง เครือข่ายบริการโซน 2 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาระบบการบริการการบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ระดับแม่ข่ายโรงพยาบาลสันทรายและการเชื่อมโยงสู่เครือข่ายบริการโซนสอง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลประจำหอผู้ป่วย และพยาบาล รพ.สต. ในการให้บริการบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง เครือข่ายบริการโซน 2 จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาววรางคณา สิทธิกัน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หัวหน้าหอผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพ นำทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยระยะกลางร่วมฝึกอบรม และปฏิบัติให้กับพยาบาลที่เข้าร่วม On the job training และมีการมอบของรางวัลให้กับผู้เรียนดีเด่นในหลักสูตรการเรียน E-learning อีกด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้น ระหว่าง 22 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม 2564 โดยแบ่งผู้เข้าอบรมออกเป็น 4 กลุ่ม ด้วยกัน ระยะเวลาอบรมกลุ่มละ 5 วัน อันประกอบไปด้วยหลักสูตรเนื้อหาที่เข้มข้นเพื่อแนะแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

วันที่เผยแพร่
2021-11-23
ผู้เผยแพร่
admin