การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพยาบาล Viewer โครงการวิจัย Pattani-HIS

วันที่ 29 มีนาคม 2566 โครงการ "ผลการขยายต้นแบบระบบการจัดการข้อมูลจากแม่ข่ายโรงพยาบาลสันทรายเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลและการดูแลแบบบูรณาการเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรในจังหวัดปัตตานี" โดย นพ.รุชตา สาและ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลปัตตานี รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต ส่งวัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทีมผู้ร่วมวิจัยในโครงการฯจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรพยาบาล Viewer และพยาบาลส่งต่อเครือข่ายจังหวัดปัตตานี" จำนวน 2 รุ่น มีผู้เข้ารว่มการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งสิ้น 116 คน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้างานฉุกเฉิน พยาบาลฉุกเฉิน และพยาบาลส่งต่อ ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 และ ชั้น 9 อาคารวชิรประชาเวช โรงพยาบาลปัตตานี วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดระบบบริหารจัดการเครือข่ายในการแจ้งเหตุและส่งต่อเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการในระดับจังหวัด ประกอบด้วย โรงพยาบาลปัตตานี และโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่าย 12 แห่ง ร่วมทั้งเป็นการติดตามและประเมินผลการเพิ่มคุณภาพและผลลัพธ์ในการจัดการภาวะฉุกเฉินและการดูแลต่อเนื่องอย่างครบวงจรในทุกระยะของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

วันที่เผยแพร่
2023-03-30
ผู้เผยแพร่
admin