ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ยกระดับขีดความสามารถของงานวิจัย และนวัตกรรมด้วย Hub of Talents and Hub of Knowledge” ภายใต้งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาต

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ยกระดับขีดความสามารถของงานวิจัย และนวัตกรรมด้วย Hub of Talents and Hub of Knowledge” กรณีตัวอย่างการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ระบบบริการสุขภาพด้านการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้อง Lotus 1-2 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 หรือ Thailand Research Expo 2022

วันที่เผยแพร่
2022-08-09
ผู้เผยแพร่
admin