โครงการรูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดเชียงราย จัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เนต เพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉิน

วันที่ 13 ก.ค. 2564 : โครงการวิจัยเรื่อง "รูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดเชียงราย" โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จากการสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ผ่านคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เนต เพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉิน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีผู้เข้ารับการอบรมจากโรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม มูลนิธิและหน่วยกู้ชีพกู้ภัย จำนวน 50 คน

วันที่เผยแพร่
2021-07-14
ผู้เผยแพร่
admin