จังหวัดขอนแก่น จัดการอบรมการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D)

วันที่ 23-24 ธันวาคม 2564 จังหวัดขอนแก่นจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์รูปแบการวิจัยและพัฒนาให้กับหัวหน้าโครงการและคณะวิจัย โดย ได้รับเกียรติวิทยากรจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อทบทวนและชี้แจงแนวทางในการเขียนรายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผู้เข้าร่วมประชุม 35 คน ณ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ห้องประชุมประมุข จันทวิมล

วันที่เผยแพร่
2021-12-28
ผู้เผยแพร่
admin