การประชุมและศึกษาบริบทด้านสาธารณสุขของจังหวัดระนองร่วมกับหน่วยงานและผู้รับผิดชอบด้านสาธารณสุขทางทะเลและการแพทย์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน

โครงการการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรและระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางทะเล ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะที่ 2 (Exploratory Phase) หลังจากได้มีการจัดประชุมทีมผู้เชี่ยวชาญไปแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยได้ผลลัพธ์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาบริบทของพื้นที่เป้าหมายตลอดจน การแบ่งบทบาทและทีมทำงานเป็น 6 พื้นที่ใน 6 จังหวัด ได้แก่ จ.ระนอง จ.ตรัง จ.พังงา จ.สตูล จ.สุราษฎร์ธานีและจ.ภูเก็ต ขณะนี้ทีมวิจัยได้ลงพื้นที่เกาะพยาม จ.ระนอง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11-16 มกราคมที่ผ่านมา โดยมีการจัดประชุมและศึกษาบริบทด้านสาธารณสุขของจังหวัดระนองร่วมกับหน่วยงานและผู้รับผิดชอบด้านสาธารณสุขทางทะเลและการแพทย์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อเสนอแนะ และร่วมกันวางแผนจัดวางระบบให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการจัดอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ทางทะเลให้กับประชาชนในพื้นที่เกาะพยายาม อ.เมือง จ.ระนองอีกด้วย

วันที่เผยแพร่
2023-01-20
ผู้เผยแพร่
admin