ทีมติดตามประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมโครงการย่อยของโรงพยาบาลนครพิงค์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 คณะทำงาน นำโดย นางชลลิสา  จริยาเลิศศักดิ์์ ติดตามเข้าก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมของโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง การพัฒนาและการเตรียมความของทีมโครงการย่อย และร่วมให้คำปรึกษาการดำเนินของโครงการ ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขแบบไร้รอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ในยุค 4.0  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนครพิงค์ 

วันที่เผยแพร่
2020-07-13
ผู้เผยแพร่
Admin