การประชุมการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย การพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร

วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2563 คณะทำงาน นำโดย ศ.เกียรติคุณ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ดำเนินการจัดการประชุมการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย การพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร   เพื่อให้โครงการวิจัยที่ได้รับทุนนำเสนอการดำเนินงาน ผลผลิต อุปสรรค ปัญหา การขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ ตลอดจน การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการ และการเสนอขอรับทุนอุดหนุนโครงการในปีที่ 2   โดยใช้การประชุมผ่านระบบสื่อสารไร้สายร่วมกับโครงการวิจัยอื่น ๆ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ การดำเนินการประชุมแบ่งเป็น 2 วัน ช่วงเช้าและช่วงบ่าย มีจำนวนโครงการวัจัยที่เข้าร่วมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าจำนวนทั้งสิ้น 32 โครงการ ประชุม ณ ห้องสาธารณสุขศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2020-06-02
ผู้เผยแพร่
Admin