การประชุมวิชาการสำหรับทันตเเพทย์ "การจัดการเมื่อผู้ป่วยเกิดภาวะฉุกเฉินทางการเเพทย์ในคลินิกทันตกรรม​"

วันที่ 30 มีนาคม 2566 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมวิชาการสำหรับทันตเเพทย์ เรื่อง "การจัดการเมื่อผู้ป่วยเกิดภาวะฉุกเฉินทางการเเพทย์ในคลินิกทันตกรรม​" (Medical Emergencies Management in Dental Clinic and Advanced cardiovascular life support,ACLS for Dentist) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้เรื่องการจัดการเมื่อผู้ป่วยเกิดภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในคลินิกทันตกรรมส่งเสริมให้ทันตแพทย์สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการจัดการหากผู้ป่วยเกิดภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในคลินิกทันตกรรม โดยผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 50 คน ในการประชุม ทพญ.อัมพร เดชพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ชี้แจงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559 กรณีคลินิกทันตกรรมและความสำคัญของการจัดการเมื่อผู้ป่วยเกิดภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในคลินิกทันตกรรมและการช่วยชีวิตขั้นสูง ซึ่งบุคลากรทุกคนควรได้รับการฝึกอบรมเรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี โดย ผศ.ทพ.ดร.ชยารพ สุพรรณชาติได้บรรยายการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยกรณีผ่าตัดในช่องปาก,ทันตกรรมรากเทียม และข้อควรระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะฉุกเฉินทาง ทันตกรรม ในส่วนเนื้อหาการบรรยาย เรื่องการจัดการเมื่อผู้ป่วยเกิดภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในคลินิกทันตกรรม เเละฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขึ้นสูง พร้อมอุปกรณ์การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน AED โดยได้รับการอนุเคราะห์ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลนครพิงค์ นำโดย นายแพทย์อิทธาวุธ งามพสุธาดล เเละทีมวิทยากรจากกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

วันที่เผยแพร่
2023-03-30
ผู้เผยแพร่
admin